ΣΚΟΠΟΙ

Ο κύριος σκοπός του Κ.Π.Ε. Ιθάκης είναι να αποκτήσουν οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί πολίτες, υπεύθυνη περιβαλλοντική συνείδηση, ικανή να διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο στάσεων και αξιών και ένα κώδικα συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον, που θα τους επιτρέψει να εξασφαλίσουν αυτό που θεωρείται και είναι η ποιότητα ζωής σε μια κοινωνία βιώσιμη με σκοπό τη δημιουργία του ενεργού πολίτη. Ενός πολίτη με καλλιεργημένη ικανότητα, με κατανόηση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και με δυνατότητα λήψης αποφάσεων καθώς και ανάληψης δράσης σε σχέση με αυτά συμπεριλαμβανομένων παραμέτρων όπως η φτώχεια, η ισότητα, η πολυπολιτισμικότητα κ.α.
Για το λόγο αυτό εκπονεί προγράμματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που στόχο έχουν να αναπτύξουν τις παρακάτω έννοιες:
1) Συνειδητοποίηση: να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον και τα συναφή με αυτό προβλήματα και να ευαισθητοποιηθούν σε αυτά τα ζητήματα στο σύνολο τους.
2) Γνώση: να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν εμπειρία και βασική γνώση του περιβάλλοντος και των προβλημάτων αυτού.
3) Στάσεις: να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν αξίες και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το περιβάλλον καθώς και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Αξίες ηθικές, οικονομικές, κοινωνικές και αισθητικές.
4) Ικανότητες: να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για τον προσδιορισμό και την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
5) Συμμετοχή: να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα ανάληψης δράσης και ενεργού συμμετοχής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω ότι μέσω του Κ.Π.Ε. Ιθάκης αποκτούνται γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μόνιμης οικολογικής συμπεριφοράς ή επιδρούν στην αλλαγή προτύπων συμπεριφοράς έναντι του περιβάλλοντος. Επιπλέον ενισχύεται η ατομική ευθύνη προς το περιβάλλον.