ΕΜΒΕΛΕΙΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΚΠΕ Νησιωτικών περιοχών δέχονται ανεξαρτήτως ποσοστού αιτήματα σχολείων από όλες τις περιοχές της χώρας.
Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ικανοποίηση των αιτημάτων σχολείων νησιωτικών, απομακρυσμένων χερσαίων περιοχών, καθώς επίσης των αιτημάτων των σχολείων εντός του νομού όπου είναι εγκατεστημένο το ΚΠΕ.

Δεύτερον έχουν οργανωθεί από το σχολικό έτος 2008-09 και εφεξής τα ΚΠΕ σε «Τοπικά Δίκτυα ΚΠΕ» (ΤΔΚΠΕ) σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, με σκοπό την αξιοποίηση με τον πλέον ορθολογικό τρόπο των ανθρωπίνων και των οικονομικών πόρων που διαθέτουν. Το κάθε ΚΠΕ συμμετέχει σε ένα μόνο ΤΔΚΠΕ. Το ΚΠΕ της Ιθάκης ανήκει στο 6ο Τοπικό Δίκτυο.

Και τρίτον, έχει καθοριστεί η διαδικασία επιλογής συμμετοχής σχολικών ομάδων σε Προγράμματα των ΚΠΕ για το σχολικό έτος 2008-09 και εφεξής με το παρακάτω τρόπο: Οι σχολικές ομάδες μπορούν να αιτηθούν συμμετοχή σε πρόγραμμα έως και τεσσάρων (4) ΚΠΕ στην εμβέλεια των οποίων ανήκουν και ενός (1) ΚΠΕ εκτός εμβέλειας τους με δικαίωμα τελικά συμμετοχής μόνο σε ένα πρόγραμμα εντός εμβέλειας και ένα εκτός εμβέλειας ανά έτος. Για το λόγο αυτό απαιτείται καταχώρηση των αιτημάτων τους κατά σειρά προτίμησης, στο έντυπο αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΠΕ. [ αίτηση ] αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΠΕ